بخشنامه مالیاتی : رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148

به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124-211 مورخ 22/07/1381 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 07/08/1381 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

توضیحات تکمیلی همکاران ما در آتی نگر برتر :

متن بند 8 ماده 148 ق.م.م :

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

بند 8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

متن  آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 ق.م.م :

شماره: 37723/4124/211

تاریخ: 22/07/1381

هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:

الف : هزینه های تحقیقاتی :

1- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجراء به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.

2- طرح یا طرحهای تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد.

3- اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرحهای تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

ب : هزینه های آزمایشی و آموزشی :

هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره ها و همایش های علمی و آموزشی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان، دوره های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه ، که مرتبط با فعالیت موسسه باشد .

ج : هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده :

هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه باشد.

د: هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی :

1- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری )، عرضه می شود

هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.

2- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد.

3- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا.

انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد

پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امورمالیاتی کشور ( اداره امورمالیاتی ذیربط ) خواهد بود.[1]

توضیحات تکمیلی آتی نگر برتر :

با رای دیوان عدالت اداری جزء اضافه شده به بند 3 قسمت د  آیین نامه اجرای بند 8 ماده 148 ق.م.م که قبول هزینه های بازاریابی ، تبلیغات و نمایشگاهی توسط پیمانکاران ( اشخاص دیگر) به عنوان هزینه قابل قول مالیاتی منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی میباشد از متن آیین نامه مذکور حذف گردید.

موضوع : بخشنامه ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ببند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 ق.م.م اصلاحی مصوب 1380/11/27