147

عدم قبول هزینه های پرداختنی مازاد بر 50 میلیون ریال که از طریق نظام بانکی صورت نگرفته است توسط سازمان امور مالیاتی ؛ تهاتر همچون قبل با هر عددی مورد قبول است .