بخشنامه: ۲۰۰/۹۷/۴۹/ص – اصلاح بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه: ۲۰۰/۹۷/۴۹/ص (تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۵۱ -تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل

(تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴)

بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۵۳ : رای دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه تبلیغات

موضوع : بخشنامهارسال دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ببند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ ق.م.م اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷