عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷

بخشنامه مالیاتی در خصوص عدم تعلق یا همان جریمه لیست حقوق به کسانی که جریمه ماده ۱۹۷ نسبت به بارگذاری لیست حقوق در سامانه اقدام نموده اند اما به هر دلیل آن را تایید نهایی نکرده اند .

هزینه های قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۷)

عدم قبول هزینه های پرداختنی مازاد بر ۵۰ میلیون ریال که از طریق نظام بانکی صورت نگرفته است توسط سازمان امور مالیاتی ؛ تهاتر همچون قبل با هر عددی مورد قبول است .