🌐 دو امکان جدید در سامانه شماره اقتصادی :
1⃣ بررسی بدهی مالیاتی : سابقه ای مختصر از وضعیت مالیاتی شرکت در سالهای گذشته نمایش داده می شود.
2⃣ اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری : کلیه دفاتر پلمپ شده از سال 96 به بعد در این قسمت قابل مشاهده می باشد.