موضوع : بخشنامهارسال دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ببند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 ق.م.م اصلاحی مصوب 1380/11/27