متن بخشنامه در خصوص تغییرات گروه بندی صاحبان مشاغل :

در خصوص گروه بندی صاحبان مشاغل ، طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند.

در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مودی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد،

لذا صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قالب فرم گروه بالاتر بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مودی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده 2 آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات تکمیلی همکاران ما در آتی نگر برتر :

متن تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 :

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه­های دوم یا سو قرار می­گیرند، می­توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

توضیحات تکمیلی آتی نگر برتر :

حسب مفاد بخشنامه مذکوز و با توجه به مشکلاتی که در هنگام ارسال اظهارنامه برای تغییر گروه بندی مشاغل ایجاد شده بود.

تغییر گروه مودی از گروه سوم به دوم و اول و یا تغییر گروه دوم به اول در سامانه سازمان امور مالیاتی و در نتیجه ارسال اظهارنامه با گروه اشتباه سامانه ، موید تایید مودی در خصوص انجام وظایف کروه بالاتر نیست.

بلکه بایستی علاوه بر اظهارنامه مالیاتی سایر وظایف قانونی گروه بالاتر را نیز پذیرفته و اجرا نماید.

درغیر اینصورت همچنان گروه بندی بر اساس ماده دو آیین نامه اجرایی ماده 95 خواهد بود.

(تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394)